1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Vesimex Oy (2983232-9) ja myöhemmin Vesimex
Osoite: Jyvätie 7, 15860, Hollola
Sähköposti: christian.vesikko@vesimex.fi

Tämä tietosuojaseloste kuvaa Vesimexin kulloinkin noudattamaa tietosuojakäytäntöä, päivitetty 27.04.2023.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Christian Vesikko
Yhteystiedot: christian.vesikko@vesimex.fi / 044 977 7022

3. Rekisterin nimi

Vesimexin markkinointi- ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa käsiteltävien henkilötietojen henkilörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimittaa tavaroita ja tehdä markkinointia asiakkaalle sekä yritysasiakkaiden osalta ylläpitää asiakassuhdetta, tehdä myyntiä ja markkinointia.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjään kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään sekä julkisista lähteistä, kuten internetistä, yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkostoyhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä osoite.

6. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan viranomaisille soveltuvan lainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Vesimex voi käyttää kolmansien osapuolten palveluita tietojen käsittelyssä, esimerkiksi tietotekniikkapalveluissa, jolloin Vesimex varmistaa tietojen laillisen käsittelyn sopimusjärjestelyin ja ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelyssä. Kolmannet osapuolet saattavat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja vain Vesimexin puolesta.

7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Jotkut rekisterinpitäjän käyttämät henkilötietojen käsittelyyn liittyvät palvelut saattavat toimia Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden ulkopuolella. Tässä tapauksessa tietojen siirto noudattaa tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita käytetään henkilötietojen käsittelijän kanssa sovittaessa tietojen siirrosta.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden säilyttäminen on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisen keräämistarkoituksen täyttämiseksi. Henkilötietojen säilytyksessä otetaan huomioon passiiviset henkilötiedot, jotka poistetaan säännöllisesti.

9. Rekisteröidyn oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada niistä kopio. Tarkastuspyynnön tulee olla lähetetty sähköpostitse osoitteeseen christian.vesikko@vesimex.fi. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee antaa tarvittavat tiedot tietojen etsimiseksi. Tarvittaessa rekisterinpitäjä pyytää lisätietoja henkilötietojen käsittelyn kohteena olevan henkilön tunnistamiseksi. Tarkastuspyynnön vastaus lähetetään sähköpostitse henkilölle, joka esitti tarkastuspyynnön.

Oikeus korjata tietoja

Vesimex huolehtii parhaansa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Vesimex korjaa, poistaa tai täydentää omatoimisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset tai tarpeettomat henkilötiedot.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus saada Vesimex rajoittamaan käsittelyä esimerkiksi, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tässä tapauksessa käsittely rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä, kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen customerservice@

10. Evästeet

Vesimex käyttää evästeitä kaikilla verkkosivuillaan.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Vesimex voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Vesimex suosittelee rekisteröityneiden käyttäjien tarkistavan tämän tietosuojaselosteen säännöllisesti, jotta he ovat tietoisia mahdollisista muutoksista, joita siihen on tehty.